Regulamin korzystania z portalu internetowego
www.kriomedpol.pl W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), Kriomedpol Sp z o.o.   ul. Warszawska 272   05-082 Stare Babice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178183, zwana dalej Kriomedpol Sp z o.o. publikuje poniżej regulamin portalu internetowego www.kriomedpol.pl w tym usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

Regulamin:

oznacza niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

Serwis:

zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Kriomedpol Sp z o.o., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych m.in. w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Kriomedpol Sp z o.o., a także innych światowych zasobów Internetu, udostępnionych pod adresem www.kriomedpol.pl

Kriomedpol Sp z o.o. z siedzibą w Stare Babice, ul. Warszawska 272, 05-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178183, Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł (w pełni opłacony), NIP: 5270201308, REGON: 010113251.

Użytkownik:

podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu.

Dane Osobowe:

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – dalej zwanej ,,UODO”).

Usługi elektroniczne:

usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kriomedpol Sp z o.o..

Usługi informacyjne:

informacje udzielane na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące akcji marketingowych i promocji, konkursów, programów lojalnościowych, wydarzeń i nowości oraz produktów lub usług dostępnych w Kriomedpol Sp z o.o.

Cookies:

informacje zapisywane przez serwer Kriomedpol Sp z o.o, na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez Kriomedpol Sp z o.o w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników Serwisu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Kriomedpol Sp z o.o. . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Kriomedpol Sp z o.o. . Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Kriomedpol Sp z o.o. oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach Kriomedpol Sp z o.o..

Administrator danych osobowych:

zgodnie z art. 7 pkt. 4 UODO z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 UODO decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kriomedpol Sp z o.o. .

Newsletter:

oznacza udostępnianą przez Kriomedpol Sp z o.o. informację handlową przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Kriomedpol Sp z o.o., lub innych podmiotów z nim współpracujących, na wskazany przez Użytkownika adres e – mail. W związku z faktem, że Newsletter zawiera informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Serwis.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

 1. Wstęp
  1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kriomedpol Sp z o.o., jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Internetowy.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Kriomedpol Sp z o.o. z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Kriomedpol Sp z o.o., jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Kriomedpol Sp z o.o. lub podmiotom, z którymi Kriomedpol Sp z o.o. zawarła stosowne umowy.
  4. Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: kriomedpol.pl
  5. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Kriomedpol Sp z o.o. za pośrednictwem strony kriomedpol.pljest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących wymagań:
   • Posiadanie systemu operacyjnego: minimum Windows 7, minimum MAC OS X, Android 4,0.
   • Połączenie z łączem internetowym o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania i 512 kb/s dla wysyłania informacji.
   • Zainstalowanie alternatywnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsze wersje.
   • Włączona obsługa Cookies i Java Script.
  6. Kriomedpol Sp z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony kriomedpol.pl, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
  2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.
  3. Kriomedpol Sp z o.o.. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. Korzystanie z usług serwisu
  1. Kriomedpol Sp z o.o. jest właścicielem serwisu kriomedpol.pl oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
   • Zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu
   • Newslettera
  2. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest na stronie internetowej kriomedpol.pl.
  3. Strona internetowa Kriomedpol Sp z o.o. jest dostępna dla użytkowników przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  4. Kriomedpol Sp z o.o. zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony kriomedpol.pl oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
  5. Kriomedpol Sp z o.o.. zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.
  6. Kriomedpol Sp z o.o. zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Newsletter
  1. Kriomedpol Sp z o.o. świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
  3. Zapis na usługę Newsletter następuje poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
  4. Użytkownik subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Kriomedpol Sp z o.o. za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  5. Informacje handlowe przesyłane Użytkownikowi dotyczyć będą jedynie Kriomedpol Sp z o.o..
  6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Kriomedpol Sp z o.o. zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim.
  7. W każdym czasie Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie maila z informacją na adres kriomedpol@kriomedpol.pl
  8. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Kriomedpol Sp z o.o. zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  10. Kriomedpol Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 5. Reklamacja
  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.
  2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony na stronie internetowej kriomedpol.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres Kriomedpol Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków.Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
   • Imię i nazwisko Użytkownika,
   • Adres Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej,
   • Dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
   • Uzasadnienie reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ich wpływu, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
  4. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Kriomedpol Sp z o.o. stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Kriomedpol Sp z o.o. respektuje prawo każdego Użytkownika do prywatności oraz ochrony jego danych osobowych.
  2. W przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może być proszony o podanie określonych Danych Osobowych, w szczególności, kiedy uczestniczyć będzie we wszelkich rodzaju programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, konkursach, ankietach.
  3. Kriomedpol Sp z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami UODO z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
  4. Kriomedpol Sp z o.o. przetwarza dane osobowe w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
  6. Kriomedpol Sp z o.o. jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Kriomedpol Sp z o.o. zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować pełną ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu w pełni bezpiecznym dla Użytkownika.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej kriomedpol.pl.
  2. Kriomedpol Sp z o.o. jest uprawniona do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian czy zaprzestania świadczenia Usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika czy jego uprzedzania o swoich zamiarach.
  3. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1358) , ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1266, 1505, 1615) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503).
  4. Kriomedpol Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą niezwłocznie publikowane w postaci wersji ujednoliconej na łamach Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
  5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez niego wskazany ) bez dodatkowych opłat.
  6. Regulamin wchodzi w życie 09.01.2018 roku.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.